lid worden

GRAAG LID WORDEN VAN ONZE CLUB?

ABONNEMENTEN AANVRAGEN OF VERLENGEN:

VIA DE APP TENNIS VLAANDEREN


 • Ga naar icoontje "Clubs" onderaan de pagina.
 • Mijn abonnementen: kies het gepaste abonnement om te verlengen of een nieuw abonnement aanvragen.
 • Volg de stappen en klik op de knop 'Abonnement aanvragen'

VIA DE WEBSITE TENNIS VLAANDEREN

Het lidmaatschap voor het seizoen 2024 loopt van 01/01/2024 tot en met 31/03/2025.


LIDGELD

JEUGD

tot 8 jaar 

gratis

JEUGD

tot 12 jaar 

€ 30  (vanaf 1 juli € 20)

JEUGD

tot 18 jaar

€ 45  (vanaf 1 juli €27)

STUDENTEN

(met kaart)

€ 60 (vanaf 1 juli €35)

VOLWASSENEN

19 - 99 jaar

€ 90  (vanaf 1 juli € 55)

FAMILIEKAART (*)

uitsluitend voor samenwonende leden van één familie, ouders en kinderen ten laste.

€ 230

FORMULIEREN

Sommige ziekenfondsen bieden een premie aan voor haar leden die aangesloten zijn bij een sportclub. Je kan via de website van Tennis Vlaanderen vooringevulde formulieren downloaden: 

 • Ga naar Tennis Vlaanderen en log in (rechts boven)
 • Je komt nu op je Spelersdashboard terecht
 • Scroll naar beneden tot aan clubabonnementen, daar rechts vind je Attest Mutualiteit, klik op 'bekijk attest'
 • Je ziet nu een volledig ingevuld attest, druk het af en kleef er een sticker van jouw mutualiteit op
 • Onderteken het formulier en geeft het aan één van de bestuursleden of steek het in de brievenbus van de tennis aan het Buurthuis
 • Wij zorgen dat je het ondertekende formulier zo snel mogelijk terug krijgt
 • Breng dit formulier binnen bij jouw Mutualiteit 


VERZEKERING

Ieder lid van TC boekt wordt ook aangesloten bij Tennis Vlaanderen. 

Hiervoor betalen wij op onze beurt lidgeld aan Tennis Vlaanderen.


Daarin zit een verzekering voor :

1. Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van: de VTV clubs, het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials, de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringnemer, de spelers en de scheidsrechters. Het betreft de dekking voor alle materiele en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten: kampioenschappen en tornooien, vriendschappelijke en andere wedstrijden, andere activiteiten zoals feesten voor de leden e.d.

2. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, "een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer".

Wat is verzekerd ?

Ziekte of infectie ten gevolge van een ongeval, gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich plots manifesteren zoals hernia's, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, enz...

Gedekte kosten :

 • geneeskundige kosten zoals deze van de geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, enz...
 • apothekerskosten en kosten van gipsen voor een maximum bedrag.
 • begrafenis.
 • vervoer van het slachtoffer.

De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van het letsel met een maximum termijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.

De aangifte dient te gebeuren binnen een termijn van acht dagen na het ongeval. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch rederlijke wijze zo snel mogelijk is gebeurd. De aangifte dient gedateerd te zijn, ondertekend met vermelding van de omstandigheden van het ongeval. Bij de aangifte dient een medisch attest van de geneesheer gevoegd.

Aangifte van een ongeval:

Blanco documenten voor de aangifte vind je bij de bestuursleden of je kan ze hier downloaden zodat je het hele dossier kunt opsturen naar Ethias

of

Er kan ook een online aangifte worden ingevuld door één van de bestuursleden. Ethias verzoekt ons om het volgende toe te lichten bij online aangifte (m.b.t. het medisch attest).

 • het enige document dat nog "op papier" aan Ethias dient te worden bezorgd, is het medisch attest (de laatste blz van het klassieke papieren aangifteformulier van vroeger).
 • pas bij ontvangst van dit medisch attest is het dossier compleet en kan de schadebeheerder beslissen over al dan niet aanvaarding van het dossier conform de polisvoorwaarden. Op dat ogenblik wordt het slachtoffer ook schriftelijk verwittigd.

Je stuurt zelf deze papieren op naar de verzekeringsmaatschappij.

Op de website van Tennis Vlaanderen vind je meer uitleg over de verzekering sportongevallen.